Geluid

Wat betreft de geluidshinder heeft de ICAO het principe goedgekeurd van de "Balanced Approach" (besluit A33 – 7 oktober 2001), die de voornaamste elementen definieert van een concept om het lawaai te beheren dat veroorzaakt wordt door de vliegtuigen rondom de luchthavens. Dat principe werd aangenomen door de Europese Unie onder de vorm van de Richtlijn 2002/30/EC die de regels en procedures vastlegt met betrekking tot het invoeren van operationele beperkingen inzake lawaai op de luchthavens. Het doel ervan is de problemen omtrent geluidshinder aan te pakken met een methode die tegemoetkomt aan de milieuaspecten en die toch economisch verantwoord is. De Richtlijn werd omgezet in Belgisch recht door het Koninklijk Besluit van 25 september 2003.

De evenwichtige aanpak omvat vier elementen:

  • een vermindering van de geluidshinder aan de bron;
  • operationele beperkingen voor wat betreft de vliegtuigen;
  • operationele procedures voor de vermindering van lawaai;
  • een plan voor ruimtelijk beheer en ruimtelijke ordening(land-use planning).

Vermindering van het lawaai aan de bron


De vermindering van het lawaai aan de bron is mogelijk door technologische verbeteringen aan de vliegtuigen en door de modernisering van de vloot van de luchtvaartmaatschappijen.

Operationele beperkingen voor wat betreft de vliegtuigen


De operationele beperkingen betreffen heffingsvoorwaarden die erop gericht zijn de meest lawaaierige vliegtuigen te sanctioneren en de minst lawaaierige te belonen, door middel van een heffing die rekening houdt met de geluidsklassen en de periodes (dag/nacht), alsook met de toegangsbeperkingen voor de meest lawaaierige vliegtuigcategorieën (door het gebruik van de "quota counts") en door middel van beperkingen in het toegelaten aantal bewegingen en/of quota's. Dit systeem is al enkele jaren van toepassing op Brussel-Nationaal en omvat zes geluidscategorieën (sinds november 2011) plus een nachttarief dat merkelijk hoger ligt dan het dagtarief om zo met een economische stimulans de luchtvaartmaatschappijen aan te moedigen de minst lawaaierige vliegtuigen te gebruiken.

Operationele procedures voor de vermindering van lawaai


De geografische verdeling van de zones die getroffen worden door geluidshinder afkomstig van het landen en opstijgen van vliegtuigen zijn enkel politieke keuzes van de federale Belgische regering en van de Gewesten (voor wat betreft de regionale luchthavens). De rol van Belgocontrol is het verstrekken van advies over de toepasbaarheid van de maatregelen vanuit operationeel oogpunt en met veiligheid als het belangrijkste criterium. Op de luchthaven van Brussel-Nationaal is Belgocontrol, na een veiligheidsonderzoek, belast met het implementeren van het Preferential Runway System (PRS). De toepassing van het PRS door Belgocontrol wordt gecontroleerd door het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV). Het preferential Runway System is beschikbaar in het AIP.

De door de ICOA aanbevolen operationele procedures ter vermindering van het lawaai worden nu al toegepast door Belgocontrol. Sinds enkele jaren concentreren de inspanningen van Belgocontrol om de geluidshinder te verminderen zich op een vernieuwende techniek: de Continuous Descent Operations (CDO). CDO is een vliegtechniek waarbij het vliegtuig daalt met minimale motorkracht, naargelang de vluchtkarakteristieken en de luchtverkeersituatie. Dat maakt niet alleen een vermindering van de geluidshinder mogelijk, maar ook van het kerosineverbruik en van de uitstoot van broeikasgassen. CDO wordt in een testfase toegepast door onze diensten en de piloten van vijf maatschappijen voor wat betreft het landen op Brussel-Nationaal. Hoewel het systeem niet systematisch en algemeen toepasbaar is, vooral in een complex luchtruim als dat van België, bestudeerde het B3-project,gefinancierd door SESAR JU en met als partners Belgocontrol, Brussels Airlines en Brussels Airport Company,de mogelijkheid om CDO zo veel mogelijk toe te passen.

De procedures van het Collaborative Decision Making (CDM) dragen eveneens bij tot de vermindering van de geluidshinder in de nabijheid van luchthavens.

Gewestelijk plan voor ruimtelijke ordening


De regering van het Waalse Gewest heeft het probleem van de geluidshinder van de luchthavens van Luik en Charleroi ter harte genomen. Er zijn duidelijke geluidscontouren vastgelegd en er zijn plannen van aanleg uitgewerkt met erg positieve resultaten.
Op Brussel-Nationaal is de situatie complexer door het historische karakter van de ligging van de luchthaven en door de aanhoudende en relatief recente toename van het luchtverkeer.
Belgocontrol is geenszins bevoegd om de klachten te registreren en te behandelen met betrekking tot de geluidshinder in de nabijheid van luchthavens. Die opdracht wordt toevertrouwd aan:

Jaarverslag 2017  
Video: Onze missie  
Video: Luchtverkeersleiding - De kerntaak