Organisatie

Als autonoom overheidsbedrijf is Belgocontrol onderworpen aan de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven die bepaalt dat de autonome overheidsbedrijven door een Raad van Bestuur en een Directiecomité bestuurd worden.

 

De Afgevaardigd Bestuurder en het Directiecomité

Het Directiecomité is belast met het dagelijks beheer alsook met de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur. Het Directiecomité vertegenwoordigt het bedrijf bij de onderhandelingen over het beheerscontract. Het doet aanbevelingen aan de Raad van Bestuur aangaande de exploitatie, de activiteiten en het beheer van het bedrijf.

Het Directiecomité van Belgocontrol is samengesteld als volgt:

 


Johan Decuyper
Afgevaardigd Bestuurder

Peggy Devestel
Chief Operations Officer

Christian Berlanger
Directeur-generaal Internationalisering en Externe relaties

Hilde Van Den Houten
Directeur-generaal Financiën en Support

Alain Vandenabeele
Directeur-generaal Digital Transformation & New Way of Working

Youcha Mackelbert
Directeur-generaal Program & Project Delivery


Vijf Directoraten-generaal

Vijf Directoraten-generaal vervullen de opdrachten van Belgocontrol en verwezenlijken de doelstellingen vastgelegd door de strategie van het bedrijf:

  • Het Directoraat-generaal Financiën en Support, o.l.v. Hilde Van den Houten.
  • Het Directoraat-generaal Operaties, o.l.v. Peggy Devestel (organogram).
  • Het Directoraat-generaal Digital Transformation & New Way of Working, o.l.v. Alain Vandenabeele.
  • Het Directoraat-generaal  Internationalisering & Externe Relaties, o.l.v. Christian Berlanger.
  • Het Directoraat-generaal Program & Project Delivery, o.l.v. Youcha Mackelbert.

 

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn ter verwezenlijking van het maatschappelijk doel van het overheidsbedrijf en houdt toezicht op het beleid van het Directiecomité. In deze optiek heeft de Raad van Bestuur drie comités opgericht: een Auditcomité, een Strategisch Comité en een Bezoldigingscomité. De Raad van Bestuur kan sommige van zijn bevoegdheden delegeren aan het Directiecomité.

De Raad van Bestuur bestaat uit:

Renaud Lorand (Chairman)

Julie Ludmer

Hugo Van Bever

Claude Melen

Fons Borginon

Johan Decuyper (CEO)

Laurent de Briey

Luc Laveyne

Gérald Duffy

Liesbeth Van Der Auwera


Andere controle- en beheersorganen

Als autonoom overheidsbedrijf is Belgocontrol onderworpen aan externe controles van het beheer door:

  • Het College van Commissarissen dat de financiële situatie nagaat, alsook de regelmatigheid van de rekeningen.
  • De Regeringscommissaris, benoemd bij Koninklijk Besluit op voordracht van de Minister van/Staatssecretaris voor Mobiliteit die de voogdij uitoefent over het bedrijf, ziet toe op het naleven van de wet, het statuut en het beheerscontract.

Jaarverslag 2017  
Video: Onze missie  
Video: Luchtverkeersleiding - De kerntaak