De herdefiniëring van het luchtruim - FAB

Functionele luchtruimblokken - FAB


Belgocontrol werkt actief mee aan de verplichting om het luchtruim in te delen in functionele luchtruimblokken (FAB = Functional Airspace Blocks).

Het doel van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim is inderdaad om het beheer van het luchtverkeer (ATM) in Europa te reorganiseren in een soepel, geharmoniseerd en homogeen netwerk, over de landsgrenzen heen en dat bestaat uit functionele luchtruimblokken (FAB). Om dit nieuwe Europese ATM-netwerk op te richten en de capaciteit, de veiligheid en de economische efficiëntie te verhogen, moeten de lidstaten functionele luchtruimblokken creëren (FAB) (verordening (CE) 551/2004 inzake het luchtruim). De FAB's moeten gebaseerd zijn op de operationele behoeften, en moeten het burgerlijke en militaire luchtruim integreren, zonder rekening te houden met de landsgrenzen.

FAB Europe Central: haalbaarheidsstudie

België, Duitsland, Luxemburg, Nederland en vervolgens ook Frankrijk en Zwitserland, hebben besloten om in juli 2006 een haalbaarheidsstudie op te starten voor een FAB in het luchtruim van deze landen. De burgerlijke en militaire autoriteiten waren betrokken bij het project, alsook de verstrekkers van luchtvaartnavigatiediensten (ANSP's):

  • Belgocontrol, België;
  • Direction des Services de la Navigation Aérienne (DSNA), Frankrijk;
  • Deutsche Flugsicherung (DFS), Duitsland;
  • Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC) Eurocontrol, Maastricht/Nederland;
  • l'Administration de la Navigation Aérienne du Luxembourg, Luxemburg;
  • Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Nederland;
  • skyguide, Zwitserland.

Deze studie leverde eind juni 2008 zijn conclusies. Het eindverslag heeft niet enkel de nadruk gelegd op de haalbaarheid van het project, maar ook op de noodzaak om het een vaste vorm te geven.

Het FAB Europe Central project en de haalbaarheidsstudie zijn gestoeld op één gemeenschappelijke visie: het invoeren van gemeenschappelijke oplossingen die gericht zijn op performantie, dankzij de gezamenlijke ontwikkeling van een functioneel blok (FAB) dat het luchtruim van deze zes Staten omvat en dus onafhankelijk van de landsgrenzen. Het einddoel van de oprichting van het FAB Europe Central is het luchtruim van deze zes deelnemende landen te aanschouwen als een continuüm waarbij veiligheid, economische efficiëntie en duurzame ontwikkeling centraal staan. Om zo'n resultaat te bereiken zullen de zeven ANSP's hun operationele performanties moeten verenigen en ATM-procedures moeten invoeren die toelaten om ten volle gebruik te maken van het luchtruim, ten voordele van de burgerlijke en militaire gebruikers.

De oprichting van een FAB noodzaakt een intensieve en nauwe burgerlijk-militaire samenwerking, ook tussen de betrokken ANSP's. Deze samenwerking kan, onder andere, gebeuren op het niveau van het beheer van het luchtruim, maar ook op gebied van technische systemen en van communicatie. De haalbaarheidsstudie heeft denkpistes vrijgemaakt om de samenwerking zo te organiseren dat alle deelnemende ANSP's baat hebben bij de geboekte vooruitgang.

Samenvatting van de eindresultaten van de haalbaarheidsstudie: De oprichting van het FAB Europe Central

 

FABEC: nieuwe fase

De conclusies van de haalbaarheidsstudie hebben voor het FABEC een nieuwe fase ingeluid die gezamenlijk zal worden geleid door de Staten en de verstrekkers van zowel burgerlijke als militaire luchtvaartnavigatiediensten (ANSP's).

Intentieverklaring van de Staten en samenwerkingsovereenkomst tussen de ANSP's

Civiele en militaire autoriteiten op hoog niveau van België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland ondertekenden op 18 november tijdens de Europese top van de luchtvaart te Bordeaux een Intentieverklaring om samen een functioneel luchtruimblok te creëren, FABEC genaamd (Functional Airspace Block Europe Central).

Rekening houdend met de positieve resultaten van de haalbaarheidsstudie, hebben de ondertekenaars de intentie om gezamenlijk een internationale overeenkomst te finaliseren als belangrijkste institutionele kader voor de oprichting en de implementatie van het FABEC. De overeenkomst zal ten laatste in 2010 klaar zijn om ondertekend te worden, en zal van kracht worden na de ratificatie ervan.

Parallel hiermee ondertekenden de zeven verleners van luchtvaartnavigatiediensten, aangeduid voor het beheer van het burgerluchtruim in deze landen, een overeenkomst die de basis zal vormen voor de eerste en onmiddellijke stappen van samenwerking. Het doel van dit gemeenschappelijke initiatief is het creëren van een luchtruim voor deze zes Staten waarin het beheer van het luchtverkeer wordt georganiseerd onafhankelijk de landsgrenzen maar in functie van de operationele behoeften.

Jaarverslag 2017  
Video: De toekomst - Een drieledige strategie  
FAB Europe Central   (0.48 Mb)
FABEC: Facts and Figures   (0.57 Mb)
FABEC newsletter - February 2014