Beheersprincipes van veiligheid

 

De krachtlijnen die de basis vormen van het veiligheidsbeleid van Belgocontrol werden vertaald in principes voor het beheer van de veiligheid om deze laatste op een proactieve, systematische en geformaliseerde manier te benaderen.

Deze drie grote principes zijn:

  • Achievement
  • Assurance
  • Promotion

De hoogste veiligheidsnormen bereiken - ACHIEVEMENT

Belgocontrol ziet erop toe dat zijn personeelsleden een passende opleiding krijgen, dat zij gemotiveerd en competent zijn om de functie te verzekeren die zij moeten uitoefenen, en dat zij indien nodig over de juiste licentie beschikken.

Belgocontrol ziet erop toe dat elk voorval met beduidende implicaties op het gebied van de veiligheid, hetzij als gevolg van operationele of technische procedures hetzij als gevolg van technische systemen, onmiddellijk wordt gerapporteerd en onderzocht. Alle nodige maatregelen zullen zo snel mogelijk worden genomen.

Belgocontrol bepaalt de kwantitatieve veilighiedsniveaus voor alle veiligheidskritische processen en systemen, binnen de grenzen van de haalbaarheid.

Belgocontrol evalueert de veiligheid van alle nieuwe processen op een kritische manier, hierbij inbegrepen de organisatorische veranderingen, procedures en systemen. Men voert een onderbouwde risico-analyse uit om zich ervan te vergewissen dat de nodige aandacht wordt besteed aan alle operationele aspecten en aan alles wat betrekking heeft op de engineering. Deze evaluatie wordt uitgevoerd volgens de SAM-methodologie (Safety Assessment Methodology) die op punt werd gesteld door Eurocontrol.

Belgocontrol evalueert de aanvaardbaarheid van de veiligheidsniveaus van de producten en de diensten geleverd door derden. Het bedrijf ziet erop toe dat deze organisaties, hun producten en diensten ten minste hetzelfde veiligheidsniveau hanteren dan hetgeen Belgocontrol zich oplegt.

Een garantie voor permanente veiligheid - ASSURANCE

Belgocontrol voert regelmatig « Safety surveys » uit om verbeteringen voor te stellen daar waar zij nodig blijken, om de managers de zekerheid te geven over het veiligheidniveau in hun domein en om de conformiteit na te gaan inzake het veiligheidsbeheersysteem.

Belgocontrol verzekert er zich van dat er opsporings- en opvolgingsmethodes bestaan voor het meten van de prestaties van zijn systemen of operaties. Dankzij deze methodes kan worden overgegaan tot correctieve acties indien de prestaties minder goed zouden blijken dan de aanvaardbare veiligheidsnormen.

Belgocontrol vergewist zich van de resultaten en de conclusies van het evaluatieproces van de risico's voor elk nieuw veiligheidskritisch systeem of voor systemen die in belangrijke mate verschillen van een vorige versie. Deze documentatie zal tijdens heel de levensduur van het systeem worden bewaard.
 

De veiligheid bevorderen - PROMOTION

Belgocontrol communiceert doorheen al zijn afdelingen en diensten de lessen getrokken uit gebeurtenissen die zich voordeden op het gebied van de veiligheid. De informatieverspreiding gebeurt via hiërarchische weg, zodat elke afdeling en dienst deze ook krijgt, alsook de regelgevende overheden, als daar reden toe is.

Belgocontrol moedigt alle personeelsleden actief aan om oplossingen voor te stellen voor de geïdentificeerde risico's. Er worden wijzigingen aangebracht ter verbetering van de veiligheid, wanneer deze nodig blijken.

Jaarverslag 2017  
Hindsight 25   (8.54 Mb)
Airspace infringements - Analysis of the pilot questionnaires   (3.46 Mb)
Airspace infringement in the Belgian airspace v.2   (4.00 Mb)
ASIL 01/2015 - Radiotelephony phraseology “HOLD SHORT OF RUNWAY”   (0.60 Mb)
ASIL 02/2015 - “SOLO” call sign suffix for student pilots   (0.41 Mb)
EVAIR Safety bulletin n°18   (3.68 Mb)
Leaflet: Airspace infringement   (0.98 Mb)
Video: Onze missie