Windturbines

Elke adviesaanvraag voor windturbines wordt geanalyseerd op de potentiële impact op de technische installaties die Belgocontrol beheert. Bijkomend wordt nagegaan of de inplanting op de gevraagde locatie de operaties, met specifieke aandacht voor de visual reporting points en de holding locations, en de vluchtprocedures niet verstoord voor de luchthavens die Belgocontrol controleert.

De door Belgocontrol gehanteerde criteria zijn gebaseerd op de ICAO regelgeving, op studies uitgevoerd in opdracht van Belgocontrol, op internationale studies waaraan Belgocontrol meewerkte (o.m. uitgevoerd in opdracht van Eurocontrol), op internationale richtlijnen, op informatie uitgewisseld op verschillende fora waaraan Belgocontrol actief deelneemt (ICAO, Eurocontrol, etc.), op ervaring van andere ANSP's en op eigen ervaring van Belgocontrol.

Deze criteria werden op vereenvoudigde wijze vertaald naar de Wind Turbine Consultation Map. Op deze kaart worden alle criteria visueel weergegeven met behulp van zones. Deze zones zijn:

  • Rode zones: No GO zones waarbinnen geen windturbines kunnen toegelaten worden omdat de impact op de systemen en operaties te groot is.
  • Oranje zones: Zones waarbinnen steeds een gedetailleerd onderzoek nodig is, deze studies kunnen intern en/of extern gevoerd worden.
  • Lichtblauwe clear zones: Zones waarbinnen onder bepaalde voorwaarden (oa hoogte, clusters, geografische kenmerken,…) windturbines zonder gedetailleerd onderzoek kunnen ingeplant worden. Let wel, de bouwpromotoren dienen steeds een adviesaanvraag in te dienen (vooradviezen bij Belgocontrol, officiële adviezen via het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) of de bevoegde autoriteit), ook indien de windturbine zich in deze zone bevindt.

Deze kaart werd opgesteld voor windturbines met een maximum tiphoogte van 200 m. Voor grotere turbines, alsook voor windparken vanaf 20 turbines (incl. reeds gebouwde en/of vergunde) of vanaf 10 turbines afhankelijk van de geografische locatie, zal steeds een ad-hoc assessment nodig zijn en kan deze kaart dus niet als basis dienen.

Gelieve alle gevraagde informatie aan te leveren zodat uw aanvraag correct kan behandeld worden.

Voor officiële adviezen heeft Belgocontrol een antwoordtijd van 20 à 30 dagen afhankelijk van het type aanvraag en de aanvragende instantie. Belgocontrol streeft ernaar vooradviezen binnen een termijn van 2 maanden te behandelen.

Publicatie obstakel

De bouwheer dient minimum 2 maanden voor de aanvang van de werken van de windturbine contact op te nemen met Belgocontrol om de publicatie van het nieuwe obstakel in de AIP (Aeronautical Information Publication) mogelijk te maken.

Jaarverslag 2017  
Video: Onze missie  
Video: Luchtverkeersleiding - De kerntaak